ساختمان مسکونی ادن , اثر دفتر معماری آوات , مشهد

مجموعه: پروژه های معماری ، نویسنده علی ناصری ، تاریخ انتشار: ۳۱ / ۰۴ / ۱۳۹۹ ، شناسه: ۳۹۶۲ ، بازدید:۸۵۲
نویسنده مقاله

مکان : مشهد ، بلوار وکیل اباد ( منطقه 11 )
مشاور طراحی معماری : دفتر معماری آوات
آرشیتکت (معمار /معماران) : علی ناصری
مجری : اسدی ، رسول زاده ( گروه ساختمانی ادن )
زیربنا پروژه : 1100 مترمربع
مدل سازی ( شبیه سازی) : الهه قطبی

 

در این پست با شبکه هنر و معماری ستاوین همراه باشید تا نگاهی به ساختمان مسکونی ادن , اثر دفتر معماری آوات , مشهد , داشته باشیم ... الگوی اصلی در پدید امدن طرح نما ایجاد تراس های خصوصی در پشت صفحات اصلی نما می باشد ، تراس هایی که ارتباط فضای داخلی با فضای خارجی را مهیا نموده و حکم حیاط های کوچکی را دارد که پشت صفحات لایه لایه نما به فضای داخلی سرویس دهی می کند . استفاده از صفحات چوبی قابل انعطاف در نما باعث تنوع دید داخل به خارج شده و در ساعات مختلف شبانه روز ، کیفیت های مختلفی را ارایه می دهد .

 

طرح نما , تراس های خصوصی , نما , تراس , حیاط , صفحات چوبی , فضای سبز , اپارتمان , فضا سبز , کارفرما , فکر معمار , تلفیق عناصر , روند طرح ، فرایند شکل گیری , آرشیتکت , علی ناصری , دفتر معماری آوات , الهه قطبی , اسدی ، رسول زاده , گروه ساختمانی ادن , مشهد ، بلوار وکیل اباد , منطقه 11 , مسکونی , معماری معاصر مشهد , مشهد , معماری معاصر ,

 

استفاده از فضای سبز نیازی بود که می بایستی در طرح نما دیده میشد ، بدین خاطر که اکثر ساکنان فضاهای اپارتمانی در فضای زندگی خود اکثرا خلاء نبود فضای سبز را احساس میکنند و در پی جایگزین مناسبی برای ان می باشند . تعریف الگوی مناسب جهت شکل گیری طرح نما متناسب با خواست کارفرما و فکر معمار از جمله دغدغه هایی می باشد که در اکثر پروژه ها موجود است و پاسخگویی به انها با تلفیق عناصر مختلف در روند طرح ، فرایند شکل گیری را قابل حل می نماید .

 

طرح نما , تراس های خصوصی , نما , تراس , حیاط , صفحات چوبی , فضای سبز , اپارتمان , فضا سبز , کارفرما , فکر معمار , تلفیق عناصر , روند طرح ، فرایند شکل گیری , آرشیتکت , علی ناصری , دفتر معماری آوات , الهه قطبی , اسدی ، رسول زاده , گروه ساختمانی ادن , مشهد ، بلوار وکیل اباد , منطقه 11 , مسکونی , معماری معاصر مشهد , مشهد , معماری معاصر ,

طرح نما , تراس های خصوصی , نما , تراس , حیاط , صفحات چوبی , فضای سبز , اپارتمان , فضا سبز , کارفرما , فکر معمار , تلفیق عناصر , روند طرح ، فرایند شکل گیری , آرشیتکت , علی ناصری , دفتر معماری آوات , الهه قطبی , اسدی ، رسول زاده , گروه ساختمانی ادن , مشهد ، بلوار وکیل اباد , منطقه 11 , مسکونی , معماری معاصر مشهد , مشهد , معماری معاصر ,

 

 

طرح نما , تراس های خصوصی , نما , تراس , حیاط , صفحات چوبی , فضای سبز , اپارتمان , فضا سبز , کارفرما , فکر معمار , تلفیق عناصر , روند طرح ، فرایند شکل گیری , آرشیتکت , علی ناصری , دفتر معماری آوات , الهه قطبی , اسدی ، رسول زاده , گروه ساختمانی ادن , مشهد ، بلوار وکیل اباد , منطقه 11 , مسکونی , معماری معاصر مشهد , مشهد , معماری معاصر ,

طرح نما , تراس های خصوصی , نما , تراس , حیاط , صفحات چوبی , فضای سبز , اپارتمان , فضا سبز , کارفرما , فکر معمار , تلفیق عناصر , روند طرح ، فرایند شکل گیری , آرشیتکت , علی ناصری , دفتر معماری آوات , الهه قطبی , اسدی ، رسول زاده , گروه ساختمانی ادن , مشهد ، بلوار وکیل اباد , منطقه 11 , مسکونی , معماری معاصر مشهد , مشهد , معماری معاصر ,

 

 

طرح نما , تراس های خصوصی , نما , تراس , حیاط , صفحات چوبی , فضای سبز , اپارتمان , فضا سبز , کارفرما , فکر معمار , تلفیق عناصر , روند طرح ، فرایند شکل گیری , آرشیتکت , علی ناصری , دفتر معماری آوات , الهه قطبی , اسدی ، رسول زاده , گروه ساختمانی ادن , مشهد ، بلوار وکیل اباد , منطقه 11 , مسکونی , معماری معاصر مشهد , مشهد , معماری معاصر ,

طرح نما , تراس های خصوصی , نما , تراس , حیاط , صفحات چوبی , فضای سبز , اپارتمان , فضا سبز , کارفرما , فکر معمار , تلفیق عناصر , روند طرح ، فرایند شکل گیری , آرشیتکت , علی ناصری , دفتر معماری آوات , الهه قطبی , اسدی ، رسول زاده , گروه ساختمانی ادن , مشهد ، بلوار وکیل اباد , منطقه 11 , مسکونی , معماری معاصر مشهد , مشهد , معماری معاصر ,

 

 

طرح نما , تراس های خصوصی , نما , تراس , حیاط , صفحات چوبی , فضای سبز , اپارتمان , فضا سبز , کارفرما , فکر معمار , تلفیق عناصر , روند طرح ، فرایند شکل گیری , آرشیتکت , علی ناصری , دفتر معماری آوات , الهه قطبی , اسدی ، رسول زاده , گروه ساختمانی ادن , مشهد ، بلوار وکیل اباد , منطقه 11 , مسکونی , معماری معاصر مشهد , مشهد , معماری معاصر ,

طرح نما , تراس های خصوصی , نما , تراس , حیاط , صفحات چوبی , فضای سبز , اپارتمان , فضا سبز , کارفرما , فکر معمار , تلفیق عناصر , روند طرح ، فرایند شکل گیری , آرشیتکت , علی ناصری , دفتر معماری آوات , الهه قطبی , اسدی ، رسول زاده , گروه ساختمانی ادن , مشهد ، بلوار وکیل اباد , منطقه 11 , مسکونی , معماری معاصر مشهد , مشهد , معماری معاصر ,

 

 

طرح نما , تراس های خصوصی , نما , تراس , حیاط , صفحات چوبی , فضای سبز , اپارتمان , فضا سبز , کارفرما , فکر معمار , تلفیق عناصر , روند طرح ، فرایند شکل گیری , آرشیتکت , علی ناصری , دفتر معماری آوات , الهه قطبی , اسدی ، رسول زاده , گروه ساختمانی ادن , مشهد ، بلوار وکیل اباد , منطقه 11 , مسکونی , معماری معاصر مشهد , مشهد , معماری معاصر ,

طرح نما , تراس های خصوصی , نما , تراس , حیاط , صفحات چوبی , فضای سبز , اپارتمان , فضا سبز , کارفرما , فکر معمار , تلفیق عناصر , روند طرح ، فرایند شکل گیری , آرشیتکت , علی ناصری , دفتر معماری آوات , الهه قطبی , اسدی ، رسول زاده , گروه ساختمانی ادن , مشهد ، بلوار وکیل اباد , منطقه 11 , مسکونی , معماری معاصر مشهد , مشهد , معماری معاصر ,

 

 

طرح نما , تراس های خصوصی , نما , تراس , حیاط , صفحات چوبی , فضای سبز , اپارتمان , فضا سبز , کارفرما , فکر معمار , تلفیق عناصر , روند طرح ، فرایند شکل گیری , آرشیتکت , علی ناصری , دفتر معماری آوات , الهه قطبی , اسدی ، رسول زاده , گروه ساختمانی ادن , مشهد ، بلوار وکیل اباد , منطقه 11 , مسکونی , معماری معاصر مشهد , مشهد , معماری معاصر ,

طرح نما , تراس های خصوصی , نما , تراس , حیاط , صفحات چوبی , فضای سبز , اپارتمان , فضا سبز , کارفرما , فکر معمار , تلفیق عناصر , روند طرح ، فرایند شکل گیری , آرشیتکت , علی ناصری , دفتر معماری آوات , الهه قطبی , اسدی ، رسول زاده , گروه ساختمانی ادن , مشهد ، بلوار وکیل اباد , منطقه 11 , مسکونی , معماری معاصر مشهد , مشهد , معماری معاصر ,

 

 

طرح نما , تراس های خصوصی , نما , تراس , حیاط , صفحات چوبی , فضای سبز , اپارتمان , فضا سبز , کارفرما , فکر معمار , تلفیق عناصر , روند طرح ، فرایند شکل گیری , آرشیتکت , علی ناصری , دفتر معماری آوات , الهه قطبی , اسدی ، رسول زاده , گروه ساختمانی ادن , مشهد ، بلوار وکیل اباد , منطقه 11 , مسکونی , معماری معاصر مشهد , مشهد , معماری معاصر ,

طرح نما , تراس های خصوصی , نما , تراس , حیاط , صفحات چوبی , فضای سبز , اپارتمان , فضا سبز , کارفرما , فکر معمار , تلفیق عناصر , روند طرح ، فرایند شکل گیری , آرشیتکت , علی ناصری , دفتر معماری آوات , الهه قطبی , اسدی ، رسول زاده , گروه ساختمانی ادن , مشهد ، بلوار وکیل اباد , منطقه 11 , مسکونی , معماری معاصر مشهد , مشهد , معماری معاصر ,

 

 

طرح نما , تراس های خصوصی , نما , تراس , حیاط , صفحات چوبی , فضای سبز , اپارتمان , فضا سبز , کارفرما , فکر معمار , تلفیق عناصر , روند طرح ، فرایند شکل گیری , آرشیتکت , علی ناصری , دفتر معماری آوات , الهه قطبی , اسدی ، رسول زاده , گروه ساختمانی ادن , مشهد ، بلوار وکیل اباد , منطقه 11 , مسکونی , معماری معاصر مشهد , مشهد , معماری معاصر ,

طرح نما , تراس های خصوصی , نما , تراس , حیاط , صفحات چوبی , فضای سبز , اپارتمان , فضا سبز , کارفرما , فکر معمار , تلفیق عناصر , روند طرح ، فرایند شکل گیری , آرشیتکت , علی ناصری , دفتر معماری آوات , الهه قطبی , اسدی ، رسول زاده , گروه ساختمانی ادن , مشهد ، بلوار وکیل اباد , منطقه 11 , مسکونی , معماری معاصر مشهد , مشهد , معماری معاصر ,

 

 

طرح نما , تراس های خصوصی , نما , تراس , حیاط , صفحات چوبی , فضای سبز , اپارتمان , فضا سبز , کارفرما , فکر معمار , تلفیق عناصر , روند طرح ، فرایند شکل گیری , آرشیتکت , علی ناصری , دفتر معماری آوات , الهه قطبی , اسدی ، رسول زاده , گروه ساختمانی ادن , مشهد ، بلوار وکیل اباد , منطقه 11 , مسکونی , معماری معاصر مشهد , مشهد , معماری معاصر ,

طرح نما , تراس های خصوصی , نما , تراس , حیاط , صفحات چوبی , فضای سبز , اپارتمان , فضا سبز , کارفرما , فکر معمار , تلفیق عناصر , روند طرح ، فرایند شکل گیری , آرشیتکت , علی ناصری , دفتر معماری آوات , الهه قطبی , اسدی ، رسول زاده , گروه ساختمانی ادن , مشهد ، بلوار وکیل اباد , منطقه 11 , مسکونی , معماری معاصر مشهد , مشهد , معماری معاصر ,

طرح نما , تراس های خصوصی , نما , تراس , حیاط , صفحات چوبی , فضای سبز , اپارتمان , فضا سبز , کارفرما , فکر معمار , تلفیق عناصر , روند طرح ، فرایند شکل گیری , آرشیتکت , علی ناصری , دفتر معماری آوات , الهه قطبی , اسدی ، رسول زاده , گروه ساختمانی ادن , مشهد ، بلوار وکیل اباد , منطقه 11 , مسکونی , معماری معاصر مشهد , مشهد , معماری معاصر ,

 

 

تذکر : استفاده از مطالب وب سایت ستاوین ( شبکه هنر و معماری ستاوین ) فقط با ذکر منبع و لینک بلامانع است . کلیه حقوق، محتوا و طراحی سایت متعلق به وب سایت ستاوین می‌باشد. در غیر این صورت مراتب از طریق مراجع قانونی پیگیری خواهد شد .

دوستان و همراهان عزیز ستاوین ( شبکه هنر و معماری ستاوین ) ، با نظرات و پیشنهادات سازنده خود ما را در ارائه هر چه بهتر مطالب و اهداف مان، که همانا ارتقا جایگاه و فرهنگ معماری می باشد ، یاری کنید . منتظر دیدگاه های شما عزیزان هستیم . . .

آیا تمایل دارید نام ، برند و محصولات شما برای مخاطبین ما نمایش داده شود؟ ( اینجا کلیک کنید )

گردآوری شده توسط تحریریه ستاوین - (علیرضا اورعی)

تبلیغات

شبکه هنر و معماری ستاوین

استفاده از محتوای سایت با ذکر منبع و درج لینک بلامانع است . کلیه حقوق مادی و معنوی , محتوا و طراحی متعلق به شبکه هنر و معماری ستاوین می باشد .